Polityka prywatności i plików cookies

§1 Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności dotyczy stron internetowych należących do Spice for Space.
  2. Polityka określa m.in.:
   1. cele, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania przez Spice for Space Państwa danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO)[1]
   2. cel i zasady korzystania przez nas z plików „cookies”;
   3. sposób w jaki możecie Państwo określić warunki stosowania plików „cookies”.
  3. Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, a także reguluje te kwestie w zakresie naszych interakcji z Państwem, w związku z korzystaniem ze stron internetowych oraz social mediów należących do Spice for Space.
  4. Administratorem Państwa danych jest spółka Spice 4 Space Górka i Pasaj sp. j. (dalej: Spice for Space) z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 (30-710 Kraków), posiadającą numer NIP: 6793171170.
  5. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności prosimy o kontakt: kontakt@spiceforspace.pl

§2 Zakres i sposób pozyskiwania danych osobowych

 1. Spice for Space pozyskuje Państwa dane osobowe w momencie naszych i Państwa interakcji, do których dochodzi, gdy korzystacie Państwo:
  1. ze strony;
  2. z możliwości aplikowaniado naszego zespołu;
  3. z udostępnionych dróg kontaktuz nami (tj. telefon lub korespondencja email);
  4. z usługobjętych nasza ofertą;
  5. z przekazywanych przez nas treści o charakterze marketingowym, np. Newslettera.
 1. Podczas korzystania z naszej stronyautomatycznie zbieramy dane dotyczące Państwa wizyty, tj. adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, źródło wizyty, dane demograficzne, przybliżona lokalizacja, dane urządzenia.
 2. Chcąc zainicjować rozpoczęcie procesu Państwa ewentualnej rekrutacji do naszego zespołu proszeni są Państwo o wysłanie swojego zgłoszenia aplikacyjnego na adres e-mail podany na w ogłoszeniu. W zgłoszeniu prosimy o podanie danych uwarunkowanych stanowiskiem na jakie Państwo aplikujecie oraz podstawą prawną ewentualnej współpracy. Przesyłając aplikację na wskazany adres e-mail pozyskujemy przesłane przez Państwa dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz adres e-mail umożliwiający kontakt zwrotny. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż wymaganych przepisami prawa lub uzasadnionych ofertą współpracy.
 3. Kontaktującsię z nami jesteście proszeni Państwo o podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Was pytanie. Zakres danych uzależniony jest też od wybranej przez Państwa formy kontaktu z nami. Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych innych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 4. W celu otrzymania od nas treści o charakterze marketingowym, na Państwa żądanie, niezbędne jest podanie danych kontaktowych i ewentualnych informacji umożliwiających przygotowanie odpowiedniej oferty. Informacje marketingowe wysyłamy tylko za Państwa zgodą i na Państwa żądanie.
 5. Korzystając z usługobjętych naszą ofertą proszeni jesteście Państwo do udostępnienia nam danych osobowych koniecznych dla zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę. Ich zakres zależny jest od rodzaju i skali projektu, ilości oraz profesji zaangażowanych w taki projekt osób, w tym struktury organizacyjnej podmiotu, który reprezentujecie.

§3 Zasady przetwarzania danych

 1. Podanie wszystkich wskazanych w §2 danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
  1. skorzystania ze Strony i przeglądania jej treści;
  2. udziału w rekrutacji;
  3. kontaktu z Spice for Space;
  4. skorzystania ze świadczonych przez nas usług;
  5. otrzymywania od nas treści o charakterze marketingowym.
 2. Osoba udostępniająca nam dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich i kompletnych danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie (w zależności od rodzaju i formy udostępnienia):
 1. prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych) oraz ułatwienia Państwu korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, tj. poprawa funkcjonalności działania Strony lub naszych profili w mediach społecznościowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie możliwości świadczenia usług na oczekiwanym przez potencjalnych klientów poziomie, zgodnie z a 6 ust. 1 lit. f RODO) - w przypadku wizyty na stronie lub korzystania z profili w mediach społecznościowych;
 2. realizacji zapisów łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie naszych usług lub podjęcia działań w celu jej zawarcia na Państwa żądanie, jej realizacji, rozpatrywania reklamacji, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług (podstawa prawna: umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. rozliczeń i wystawiania faktur (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisami ordynacji podatkowej oraz o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. rozpatrzenia złożonej przez Państwa aplikacji i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: dane niezbędne do procesu rekrutacji pozyskujemy na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; pozostałe dane, które zostaną podane z Państwa inicjatywy w trakcie rekrutacji, są przetwarzane na podstawie zgody; jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Państwa dane mogą zostać wykorzystane także do przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 5. umożliwienia kontaktu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest możliwość realizowania kontaktów biznesowych, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku korzystania z udostępnionych dróg kontaktu, w tym adresu email, numeru telefonu;
 6. przekazywania treści elektronicznych o charakterze marketingowym, wysyłania newslettera, wyświetlania reklam i kontaktu telefonicznego (podstawa prawna: dobrowolnie wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. umożliwienia nam ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich korzystających z naszych usług lub których dane przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce (podstawa prawna: realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, np. wynikających z negatywnego rozpatrzenia aplikacji lub reklamacji w zakresie świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń monitorujących działania użytkowników na stronie(podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi jest zapewnienie ochrony informacji i danych użytkowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Czas przetwarzania danych osobowych przez Spice for Space zależy od celu ich udostępnienia i tak w przypadku:
  1. danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na stronie - maksymalnie 3 lata, przy czym większość danych jest usuwana wcześniej, wraz z wygaśnięciem plików cookies, poprzez które zostały zebrane (np. Po 1 dniu lub zamknięciu przeglądarki);
  2. danych rekrutacyjnych – do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji, przez okres 1 roku od momentu jej wyrażenia;
  3. kontaktu z Spice for Space – dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji i udzielania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku skorzystania z usług, będzie miał zastosowanie czas przechowywana określony dla tego rodzaju przetwarzania. W przypadku niepodjęcia współpracy, dane zostaną usunięte po czasie wygaśnięcia przesłanej oferty;
  4. realizacji świadczonych przez nas usług – do 5 lat po roku, w którym zakończyło się świadczenie usług;
  5. otrzymywania treści marketingowych – do czasu ustania celu przetwarzania (np. Zakończenia wysyłki newslettera) lub wycofania zgody;
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przez dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń.
 2. Wycofanie zgody – możecie Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Zgodę można kontaktując się:
  1. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Ślusarska 9 (30-710 Kraków);
  2. mailowo: kontakt@spiceforspace.pl.

§4 Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 1. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane przez osoby, których dotyczą (modyfikacja danych) w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. Dane pozyskiwane podczas kontaktu mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić nasze ewentualne przyszłe interakcje.
 3. Jeżeli pozyskane przez nas dane związane są z toczącym się lub właśnie zakończonym procesem rekrutacji, pobraniem rozpatrywaniem reklamacji usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia określonych czynności.
 4. Nie możemy zmienić danych zbieranych przez nas automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą wyłącznie do celów statystycznych.
 5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Spice for Space ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

§ 5 Odbiorcy danych

 1. Spice for Space nie przekazuje udostępnionych jej danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem wskazanych poniżej odbiorców.
 2. Dostęp do pozyskanych przez nas danych osobowych mają (w zależności od formy i celu pozyskania takich danych):
  1. podmioty współpracujące z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którym dane te zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub udostępnione na mocy innych przepisów prawa (np. dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, informatycy, podwykonawcy usług reklamowych, dostawca CRM organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi);
  1. w przypadku plików cookies - Google LLC (USA).
 1. Informacja o zasadach wykorzystania danych w ramach narzędzi Google
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej.Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.
  2. Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics:https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  3. Spice for Space wykorzystuje także Tag Manager na zasadach określonych w polityce Google https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
  4. Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny , przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne.
  5. Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian na Stronie, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj:https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices
  6. W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na:tools.google.com/dlpage/gaoptout

§6 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Spice for Space niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza niezbędnymi do realizacji wskazanych celów, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem wyraźnej Państwa zgody, powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.
 2. Przetwarzamy pozyskane przez nas dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Spice for Space zapewnia, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 4. Prosimy o niezwłoczne informowanie nas o:
  1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem przez Państwa ze Strony, a mogących skutkować naruszeniem Państwa danych osobowych;
  2. wszelkich innych stwierdzonych przez Państwa naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z Spice for Space, w tym korzystaniem ze Strony lub naszych profilów w mediach społecznościowych.

§7 Pliki cookies

 1. Stronawykorzystuje pliki „cookies” oraz podobne technologie w celach technicznych, statystycznych, bezpieczeństwa oraz reklamowych (dalej łącznie „Cookies”).
 2. Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika.
 3. Cookies stosowane przez Spice for Space mogą służyć następującym celom:
  1. optymalizacji korzystania ze Strony, w tym dostosowania do preferencji użytkowników
  2. dostępu do niektórych funkcji Strony, np. Formularzy;
  3. zapisu na newsletter;
  4. zapewnieniu bezpieczeństwa;
  5. poprawie wydajności działania Strony.
 4. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie służą identyfikacji użytkownika Strony.
 5. Cookies używane przez Spice for Space są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Państwa urządzenie, za pomocą którego korzystacie ze Strony.
 6. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od Spice for Space, a nie są tzw. niezbędnymi plikami cookies, które umożliwiają właściwe działanie strony internetowej- przy wykorzystaniu:
  1. Baneru informacyjnego udostępnionemu w stopce serwisu;
  2. narzędzi udostępnionych przez przeglądarkę, którą Państwo stosujecie , .
 7. Celem dokonania stosownych ustawień w przeglądarce Spice for Space rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanego przez Państwa serwisu.
 8. Spice for Space korzysta z Google Analytics oraz Google Tag Manager, tj. usług analizy oglądalności stron internetowych i ich poszczególnych sekcji oraz aktywności użytkowników tych stron udostępnianej przez Google, LLC.. Informujemy, że podczas korzystania z Google Analytics Google, LLC. używa “cookies” także dla swoich celów, które nie są zależne od Spice for Space i na których generowanie Spice for Space nie ma żadnego wpływu.

§8 Oświadczenia użytkownika

Akceptując Politykę prywatności oświadczacie Państwo, że zostaliście poinformowani o:
 1. danych rejestrowych oraz danych kontaktowych Spice for Space;
 2. kategoriach i zakresie przetwarzanych przez Spice for Space danych osobowych;
 3. celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
 4. odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 5. okresie, przez który udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane;
 6. prawie do żądania od Spice for Space dostępu do udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. prawie do przenoszenia danych;
 8. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. charakterze (dobrowolności lub obowiązku) udostępnienia danych osobowych Spice for Space oraz konsekwencjach ich niepodania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Spice for Space jest uprawnione do wprowadzania zmian do Polityki poprzez opublikowanie na stronie stosownej informacji i nowej treści Polityki.
 2. Na Stronie mogą Państwo znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. profili agencyjnych w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn) co ma na celu umożliwienie Państwu szybszego uzyskania interesujących Państwa informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od Spice for Space. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.
 3. Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez nas danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z Spice for Space oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych poza obszarem EOG zapewniamy zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez staranną analizę stosowanych przez naszych kontrahentów rozwiązań, w tym pod kątem zgodności ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską. Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do danych, które zostały przekazane do państw trzecich oraz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG.
[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych);